GÜBREDE DİĞER BESİN ELEMENTLERİ

NPK gübreleri de denilen Azot, Fosfor ve Potas üçlüsünden başka, Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S), Çinko (Zn), Bor (B), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Demir (Fe), Molibden (Mo), Klor (Cl), Sodyum (Na), Silisyum (Si) gibi elementler de bitkinin normal gelişmesi için gereklidir.
Bu maddelerin noksanlığı gelişmeyi durduracağı gibi, toprakta fazla miktarda bulunması da zehir etkisi yaparak verimi düşürecektir.
Bir diğer önemli husus da, bu maddelerin birisinin diğerinin üzerine etki yaparak, bitkilerce faydalanmasını kolaylaştırmasıdır.
O halde bu maddelerin toprakta bulunmaları yetmeyecek, aynı zamanda belli oranlarda ve hepsinin yeteri ölçüde yan yana, bir arada bulunmaları zorunlu olmaktadır.

KİMYEVİ GÜBRE KULLANIM ŞARTLARI

 • Bitki büyümeye başladıktan sonra verilen gübreler, genellikle azotlu ve nitratlı gübrelerdir.
 • Fosforlu gübreler, bitki  büyüdükten  sonra  verilmemeli, ekimden  hemen  önce  veya  ekim  sırasında  toprak derinliğine gömülmelidir.
 • Üstten veya yandan yapılan gübrelemede, bitki çimlendikten sonra bütün sahaya veya sıraların yanlarına verilir.
 • Azotlu gübreler çok hareketli gübreler olduğundan fazla yağış  veya sulama suyu ile yıkanarak yada gaz halinde uçarak kayıplara uğrayabilir. Bu nedenle azotlu  gübreleri  bir defada değil, bitkinin çeşitli büyüme dönemlerinde, birkaç defada  vermek   gerekir. Bitkinin  ekim  zamanında  ise tespit edilen  azot

GÜBREDE TEMEL MADDELER - 3 / POTASYUM

POTASYUM (K)
Özellikle meyve oluşumu ve gelişimi için gerekli temel besin maddesidir. Potasyum bitki büyümesini çabuklaştırır ve verimini artırır. Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen ürünlerin, faydalı olacağı bölgelere taşınmasını sağlar. Su dengesini ayarlar. Potasyum, azot ile birlikte ürünü artırır ve düzenli meyve tutumu ve olgunlaşmasında önemlidir. Toprakta potasyum, azot ve fosfora göre daha fazla bulunur. Yeterli potasyum ile beslenen bitkilerde meyve ağırlığı artar, parmaklar daha büyük olur ve meyvenin pazarda daha uzun süre dayanması, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı artar. Potasyum, özellikle çilek bitkileri için çok önemlidir.

GÜBREDE TEMEL MADDELER - 2 / FOSFOR


Fosfor, hücre çekirdeğinin esasını teşkil eden temel besin maddesidir. Bitkinin gelişmesini, çiçeklenmesini, meyvenin olgunlaşmasını, ürün kalitesinin iyileşmesini sağlar. Kuvvetli bir kök sistemini oluşturur. Kuvvetli kök sistemi, bitkinin topraktan besin maddeleri alımını kolaylaştırır. Ayrıca çiçek oluşumu için gereklidir. Bitkileri yeşil aksamdan çiçeklenme aşamasına geçirir. Meyve kalitesini artırır.
Fosfor, 
 • Bitkide enerji depolanmasını sağlar. Şeker ve nişasta gibi maddelerin oluşumunda etkisi olur.
 • Bitkilerde yeni hücrelerin oluşması, dokuların büyümesi ve bitki bünyesindeki bazı organik bileşiklerin oluşumunda rol  oynamaktadır.
 • Tohum oluşumu için çok önemlidir ve tohumlar fosforun depolandığı yerlerden biridir. Ayrıca erken olgunluk ve bitkilerin  hastalıklara karşı direnci açısından da oldukça önemlidir.
 • Saçak kök oluşumunu sağlar, tohumların çimlenmesinde etkilidir.
 • Toprakların fosfor düzeyi farklı seviyelerdedir ancak bunun çok az bir kısmı bitkiler tarafından alınabilir formdadır. Özellikle topraktaki kil tipi ve miktarına bağlı olarak fosforun önemli bir kısmı toprak tarafından tutulur ve olgunlaşmayı hızlandırır.
 • Topraktaki magnezyum noksanlığı bitkinin fosfor alımının azalmasına ve....

GÜBREDE TEMEL MADDELER - 1 / AZOT

AZOT (N)
Toprağın temel ihtiyaç besinlerinden biridir. Bitkinin yeşil aksamının gelişimini sağlar. Toprakta hareketli bir elementtir. Sulama suyuyla aşağılara doğru hareket eder. Amonyum, Üre  ve  Nitrat (nitrit) şeklinde formları bulunur.

 •  Kışı soğuk geçen bölgelerde, sonbaharda amonyumlu gübrelerin azot kaybı olmaksızın toprağa vermek  mümkündür.
 • Azotlu gübrelerde bitki ihtiyacının tamamı bir defada verilmez. Parçalara bölerek verilmesi şarttır.  Aksi takdirde bitki  sağlıksız ve  dayanıksız gelişir.
 • Bitkinin kullanamadığı azot sulama suyuyla hareket ederek taban suyuna karışır. 


Azot Eksikliği
Gelişmesini tamamlamış yaprakların rengi açık yeşil olur; azot eksikliği  ilerledikçe sarı ve daha sonra da kırmızı renge dönüşmektedir. Ayrıca, yapraklarda ve meyvelerde küçülme, verimde azalma, bitki kök yoğunluğunda azalma, çanak yaprakların yeşil renginde solma....

Gübre ve Gübreleme

Tarımsal üretimde temel hedef, mümkün olan en yüksek verim ve kaliteyi sağlamaktır. Bu nedenle, tarımsal girdilerin seçimine ve kullanımına özen göstermek gerekir. Tarımsal üretimi artırmak için alınması gerekli olan tedbirler, sırası ile;

 • Gübre seçimi & gübreleme
 • Sulama
 • Tohum seçimi
 • Toprak işleme
 • Tarımsal mücadele
Gübre, tarımsal üretim için gerekli temel besin...